PMI-SAC Fellows

Catherine Todd

PMI-SAC Fellow, 2015